Thông tin báo chí

Để có thêm thông tin về giải, vui lòng liên hệ với BTC theo địa chỉ info@crossisland.com.vn