CrossIsland rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên trong các sự kiện của chương trình. 

Để tham gia làm tình nguyện viên, vui lòng đăng ký tại đây.
 

Danh sách tình nguyện viên